Therapievormen

Fysiotherapie

Fysiotherapie is aangewezen voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat kunnen functiestoornissen of pijnklachten zijn aan de spieren, pezen, banden en gewrichten, maar ook bij stoornissen aan de longen, bloed- en lymfvaten, huid en zenuwstelsel.

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, soms na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren, instrueren of begeleiden van patiënten. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het verbeteren van de lichamelijke belastbaarheid, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Het consult fysiotherapie

Het consult fysiotherapie is een eenmalig onderzoek door de fysiotherapeut.

De oorzaak van de klachten die u hebt is niet altijd even duidelijk waardoor de klachten niet of onvoldoende worden begrepen, ook kan het onduidelijk zijn welke therapievorm voor uw klachten het beste is, of dat verwijzing naar b.v de fysiotherapeut wel het beste is voor uw klachten. De fysiotherapeut heeft een specifieke deskundigheid op het gebied van het bewegingsapparaat en de ademhaling. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken voor een consult fysiotherapie.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specifieke behandelwijze gericht op functiestoornissen in de gewrichten van ledematen en wervelkolom. Met behulp van manipulatie- en mobilisatietechnieken helpt de manuele therapie het bewegingsapparaat te optimaliseren.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is fysiotherapie welke zich richt op kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar , waar van de fysiotherapeut specifieke deskundigheid, vaardigheid en een speciale attitude worden vereist. De kinderfysiotherapeut heeft een specialistische kennis van de normale en pathologische groei, ontwikkeling en functie van kinderen en jeugdigen. Tevens heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in pedagogische, sociale en psychologische kennis die op deze leeftijdscategorie is gericht.

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut (kbf) gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Veel voorkomende klachten bij kinderen:
•  broekplassen (van druppelverlies tot verlies van volledige plas)
• heel vaak plassen
• urineweginfecties ( mogelijk door een verkeerde manier van plassen)
• bedplassen
• broekpoepen
• verstopping in de darmen (obstipatie)
• buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
• angst om te ontlasten of te plassen

Informatie voor ouders

Intake en onderzoek
Vooraf aan de eerste afspraak bij de kbf, zal u een vragenlijst toegestuurd worden. Hierin staan vragen over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar complete ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om het probleem duidelijk te krijgen en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft. Wanneer u bij de kbf komt zal er eerst een gesprek zijn samen met u en uw kind. Hier wordt de hulpvraag besproken.

Na het intakegesprek zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Hier wordt gekeken naar de algemene motoriek van uw kind, zoals het lopen, rennen, springen, hinkelen, huppelen etc. Dit is nodig om te zien op welke manier hij/zij beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Verder zal er onderzoek zijn gericht op de bekkenbodemspieren en kan u gevraagd worden om enkele dagen een plas- en/of poepdagboek bij te houden.

Bekkenbodemspieren
De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.

Behandeling
Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Er wordt samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt.
De therapie bij kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:
• Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
• Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem.
• Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding
• Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten
• Oefentherapie gericht op:
- algemeen lichaamsgevoel en beweging
- bewust leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren
- verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
- adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit
- ontspannen ademhaling
- ontspanning algemeen
De behandeling kan ondersteund worden door echografie of myofeedback.

De oefeningen moeten met grote regelmaat herhaald worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook thuis moet geoefend worden. De therapie vraagt dus veel motivatie, inzet en doorzettingsvermogen van u en uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is de kans op verbetering/herstel.

Er is een aparte Informatiefolder voor kinderen zodat u uw kind kunt voorbereiden op een bezoek aan de kinderbekkenfysiotherapeut.

Verwijzing
Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist.
Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Vergoeding
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed en valt buiten het eigen risico.

Aanvullende informatie
U kunt voor meer informatie ook terecht bij enkele landelijke organisaties die zich bezighouden met (bekken)fysiotherapie voor volwassenen en kinderen.

www.kngf.nl (Koninklijk Nederlands genootschap Fysiotherapie)
www.nvfb.n l (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek)
www.nvfk.nl  (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie)
www.urotherapie.nl
www.lwkbf.nl (Landelijke Werkgroep Kinderbekkenfysiotherapie)

Binnen Paramedisch Centrum De Kleine Dommel is Lieke Berings de kinderbekkenfysiotherapeut.

Sensorische informatieverwerking

Bij kinderen krijgen we regelmatig vragen over onhandige motoriek en problemen bij het aanleren van motorische vaardigheden, maar ook over moeilijkheden in de communicatie en verzorging (bv. wassen, aankleden, eten, knuffelen, spelen). Een oorzaak van deze problemen zou kunnen liggen in de sensorische prikkelverwerking.

Sensorische informatieverwerking, wat is dat?
We hebben allemaal te maken met prikkels die binnenkomen via onze zintuigen. We zien en horen, we ruiken en proeven. We voelen met onze huid (tast), maar we hebben ook evenwichtsgevoel en houdings- en bewegingsgevoel. Onze zintuigen geven ons veel informatie over de wereld om ons heen. De zintuigen bestaan los van elkaar, maar moeten de hele dag samenwerken om ervoor te zorgen dat wij goed op onze omgeving reageren. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

Alertheid
Alertheid is de mate van oplettendheid. Deze verandert normaal gesproken door de dag heen, tussen slaperig en erg gespannen. Er bestaat een duidelijk verband tussen de alertheid en het vermogen om sensorische prikkels te verwerken. Als we moe of sloom zijn nemen we minder informatie op, evenals wanneer we gestresst zijn.
Een sensorisch informatieverwerkingsprobleem kan het moeilijk maken de alertheid te reguleren.

Heeft mijn kind een sensorisch informatieverwerkingsprobleem?
Omdat er veel verschillende zintuigen zijn, die bij iedereen anders werken, is het lastig om een sensorisch informatieverwerkingsprobleem te herkennen.

Sommige kinderen ervaren sensorische prikkels sterker en reageren er daardoor te heftig op (hyperresponsiviteit). Of er zijn kinderen die dezelfde sensorische prikkels juist minder sterk ervaren en er daardoor te weinig op reageren (hyporesponsiviteit). Het hyperresponsieve kind zal bepaalde bewegingsprikkels uit de weg gaan, omdat het bang is om zijn evenwicht te verliezen en de voorkeur geven aan zittend spel. Het hyporesponsieve kind voelt de bewegingsprikkels onvoldoende. Hij zal bv. niet op tijd op de bewegingsprikkels reageren en vallen. Of het gaat juist op zoek naar veel (extreme) beweging, zit te wiebelen op zijn stoel en hangt graag ondersteboven in het klimrek, zodat het toch nog bewegingsprikkels kan ervaren.

Stoornissen in de prikkelverwerking en alertheid maken het moeilijk om de wereld goed te begrijpen en belangrijke informatie uit de omgeving te filteren. Het kan leiden tot problemen bij het ontwikkelen van een goed lichaamsgevoel, handelingsinzicht en ruimtelijke oriëntatie. Bij een slecht lichaamsgevoel kan het kind veel moeite hebben om nieuwe motorische vaardigheden aan te leren en te automatiseren.

Onze kinderfysiotherapeut, Lieke Berings, heeft verschillende cursussen gevolgd om sensorische informatieverwerkingsproblemen op te sporen en te behandelen.

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerkingsproblemen kunt u kijken op de volgende websites:
www.nssi.nl
www.sensomotorische-integratie.nl